25. juuli 2019

Tartu algatas Ränilinna kruntide detailplaneeringu

Tartu linnavalitsus algatas Ränilinnas Ringtee 83, Ringtee 89 ja Raudtee 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu, mille kohaselt saab piirkond terviklikuks elu- ja ärilinnakuks.

Tartu algatas Ränilinna kruntide detailplaneeringu

Ränilinna linnaosas asuv 23-hektarine planeeringuala on suures osas hoonestamata ja piirneb Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Tartu-Valga raudteega. Naabruses asuvad korter- ja üksikelamud ning ärihooned, teatas linnavalitsus.

“Ränilinnast saab hea elukeskkonnaga linnaosa, kus kõik vajalik on käe-jala juures olemas. Kavandatavad tegevused on loogiliseks jätkuks juba valminud ja linna poolt ehitusauhinna saanud Kristalli tänava piirkonna arendusele ning peagi töösse minevale Kvartsi tänava piirkonna arendusele,” ütles Tartu abilinnapea Reno Laidre pressiteates.

Planeeringualale on kavandatud ärihooned ja elamud, spordirajatis, lasteaed, linnaväljak ja haljasalad.

Haljasalad kavandatakse põhimõttel, et linnaosas oleks võimalik kujundada omavahel ühendatud puhke- ja sportimisalade rohekoridor.

Piirkonna arendamiseks tuleb rajada toimiv teedevõrk ning välja ehitada Laseri ja Raudtee tänavad nende ristumiseni, Jõhvi-Tartu-Valga maantee ja Aardla tänava ringristmik, mahasõidud Ringteelt ning kogujateed.

Tartu linna ja kinnistu omanike vahel on sõlmitud kokkulepe avalikuks kasutamiseks ette nähtud rajatiste väljaehitamiseks ning tänavate, koolieelsete lasteasutuste, linnaväljaku ja haljasala maa-ala linnale tasuta üleandmiseks.

Eelhinnangu kohaselt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik, kuna olulisi negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale ega inimese tervisele ei ole ette näha.

Allikas: BNS